2.a táblázat: Egyéni értékrend szintjei (bal felső negyed)

szint metafora mottó hívószavak újdonság egészséges egészségtelen
Integratív értékrend bölcs A tényleges helyzetre válaszolj, és tégy, amit akarsz! being needs
metamotivation
second tier
integráció
víziólogika
holisztikus szemlélet
rendszergondolkodás

win-win-win
alapmotívum: az élet fenntartása a Földön;
túl a dogmatizmuson és a relativizmuson: ideológiai elfogultság nélkül szemléli a világot, és a konkrét szituációnak megfelelő döntéseket hoz;
értékdominancia helyett értékdiverzitás: megfelelő kontextusban az összes egészséges értékrend képviselőivel együttműködik a társadalmi és ökológiai fenntarthatóság szolgálatában;
planetáris szemlélet
magas önértékelés,
belső kontroll,
belülről vezéreltség,
pontos valóságészlelés,
érett világcentrikus éthosz és identitás,
fenntarthatósági döntési kritérium,
multidimenzionális és kontextuális gondolkodásmód,
interkulturális intelligencia
nincsenek még adatok
Humanisztikus értékrend csoport Az embernél nincs semmi csodálatosabb. önaktualizálás
szenzitivitás
empátia
value community
partnerség
kooperáció
kollektív intelligencia
szinergia
konszenzus

win-win
alappmotívum: közösségbe ágyazott egyéni önmegvalósítás;
első helyen az ember, aki keresi léte értelmét;
kapcsolódás és közösség utáni vágy,
csoportos autonómia,
lojalitás a csoportértékekhez,
egyenlő emberi méltóság,
esélyegyenlőség,
ébredő környezettudatosság és spirituális útkeresés
empátia, elfogadás, hitelesség,
egyenrangú kapcsolat,
érzelmi és társas intelligencia,
posztmateriális értékek,
humanizmus,
társas harmónia, tolerancia,
partnerség, együttműködés,
egy emberibb és igazságosabb világ,
konszenzusos részvételi demokrácia
kapcsolatfüggőség,
túlhangsúlyozott csoportidentitás,
kollektív nárcizmus,
autoritáskrízis, hagyomány- és rációellenesség,
álmodozás felelősségvállalás és megvalósítás nélkül,
spirituális konzumizmus,
relativizmus, mindenféle rangsor elvetése,
egalitarizmus, kommunitarizmus, kollektivizmus,
ökofasizmus
Individuális értékrend üzletember Az üzlet az üzlet!

Aki mer, az nyer.

Határ a csillagos ég!
individuum
autonómia
asszertivitás
ráció
haladás
teljesítmény
siker
kreativitás

win-lose
alapmotívum: érvényesülés és anyagi jólét;
egyéni autonómia,
szabadság,
függetlenség,
önérvényesítés,
karrier,
szabad verseny,
lojalitás az anyagi érdekekhez,
jogegyenlőség,
a világcentrikus szemlélet kezdete
ambíció, egyéni kezdeményezés, vállalkozószellem,
nagyratörő tervek,
stratégiai szemlélet,
felelősségvállalás,
asszertivitás, önfejlesztés, versengés,
tudományos gondolkodás,
gondolatszabadság,
törvény előtti egyenlőség,
többségi képviseleti demokrácia
ambicionizmus, hübrisz,
nárcizmus, önimádat, dicsvágy,
hiperaktivizmus, törtetés, nyerészkedés,
munka- és pénzmánia,
mindent „elpiacosít”: beáraz és elad;
eszelős nyerni akarás és mértéktelen bírvágy,
szociális érzéketlenség,
ökológiai vakság,
azonosulás az egyéni teljesítménnyel,
fogyasztói identitás,
individualizmus, racionalizmus, szcientizmus,
pragmatizmus, utilitarizmus,
materializmus, konzumizmus, hedonizmus
Tradicionális értékrend szent könyv A szabály az szabály! tradíció
rend
fegyelem
kötelesség
státusz
mitikus tagság
alapmotívum: a felülről kapott rendeltetés (küldetés, funkció) betöltése;
önkéntes alárendelődés egy magasabb rendnek,
transzcendens világnézet,
törvényes rend,
írásbeliség,
lojalitás az írott hagyományokhoz,
etnocentrikus szemlélet
hosszú távú szemlélet,
hivatástudat,
kötelességtudat,
önfegyelem,
a kielégülés késleltetése,
rendezettség, szervezettség, kiszámíthatóság,
hagyományápolás,
a szülőföld szeretete,
alkotmányos jogrend
abszolút tekintély, egyetlen üdvözítő út, kőbe vésett szabályok, kollektív omnipotencia,
konformizmus, legalizmus, kényszeres szabálykövetés,
rang- és címkórság,
rendmánia,
túlhangsúlyozott szerepidentitás,
dogmatizmus, bigottizmus,
fundamentalizmus, vakhit, vallási és ideológiai téboly,
elitizmus, kasztrendszer, rasszizmus, sovinizmus
Egocentrikus értékrend hadvezér A parancs az parancs! autoritás
hatalom
dominancia
kontroll
karizma
alapmotívum: a személyes akarat érvényesítése;
személyes (vonz)erő,
személyes kontroll,
az impulzusok és a dicsvágy késleltetés nélküli kiélése,
az erősebb joga,
egocentrikus szemlélet

lojalitás a vezetőhöz
kalandvágy, szenvedély, lelkesedés, lelkesítés,
bátorság, hősiesség,
kockázatvállalás,
áldozatvállalás,
példamutatás,
dönteni tudás,
küzdeni tudás,
személyes tekintély,
vezetői kiválóság,
autokrácia

követés, engedelmesség
rögzült egocentrizmus,
öncélúság, voluntarizmus, önkény,
önhittség, grandiozitás, omnipotens képzetek,
azonosulás az impulzusokkal, impulzuskontroll-zavar,
arrogancia, intolerancia, manipuláció,
erőszak, hatalmi téboly, zsarnokság,
ököljog, elnyomás, kizsákmányolás,
mások és a természet leigázása,
autoritarizmus

behódolás, szolgalelkűség,
feltétel nélküli engedelmesség,
azonosulás az agresszorral
Törzsi értékrend család Egy mindenkiért, mindenki egyért! szimbiózis
reciprocitás
mágikus gondolkodás
mítosz
kultusz
rítus
alapmotívum: az íratlan hagyományok ápolása;
egy családnak/törzsnek érezzük magunkat,
közös mitológia és rituálék,
közös birtoklás,
animista gondolkodás,
lojalitás a törzshöz és a szájhagyományhoz,
törzsi szemlélet
egymásrautaltság és összetartozás tudata,
kötődés, hűség, testvéri érzés,
szolidaritás, törődés, gondoskodás, védelmezés,
harmónia a természettel,
az ősök tisztelete,
analógiás gondolkodás,
szociális identitás, szociális biztonság,
törzsi szerveződés
nincs egyéniség, beolvadás a nyájba,
egyenértékűség helyett egyenlőség,
csoportgondolkodás,
csoportfüggőség,
babonaság, tabuk,
klánidentitás,
ingroup–outgroup ellentét